Carshalton Baptist Church! - Carshalton, Surrey, 1976